📌 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เริ่มการเรียน ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ และเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามแนวทางการเข้าห้องเรียนดังแนบ และ ***ใช้ตารางเวลาเรียนออนไลน์ (40 นาที)***

🚩 รายชื่อนักเรียน ม.1/2564
🔹 รายชื่อนักเรียน ม.1/2564 ห้อง 1 – 12 (อัปเดต 7 มิ.ย. 2564)

🚩 ตารางเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2564
🔹 ตารางเรียนในเวลาเรียนปกติ
🔹 ตารางเรียน คาบ 9-10 และวันเสาร์ (ห้องเรียนพิเศษ)
🔹 ตารางเรียนชดเชย ระหว่างวันที่ 9-30 มิ.ย. 2564

🚩 แนวทางการเข้าชั้นเรียน google classroom
🔹 แนวทางการเข้าชั้นเรียน google classroom.pdf
(โปรดเปิดเอกสาร .pdf เพื่อสะดวกต่อการเข้าชั้นเรียนออนไลน์)

🚩 การลงทะเบียนวิชาเลือก ประจำปีการศึกษา 2564
📌 ขอให้นักเรียนศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ กำหนดการลงทะเบียนและรายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารดังนี้ไปนี้
🔹 คู่มือการใช้งาน https://www.samsenwit.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/manual-student.pdf

🔹 ระบบวิชาเลือก http://apps.samsenwit.ac.th/vichakarn/elective หรือ https://www.samsenwit.ac.th เมนูสำหรับนักเรียน > ระบบวิชาเลือก

📌 หมายเหตุ: นักเรียน ม.1 ม.4 จะยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบวิชาเลือกได้ เมื่อใช้งานได้จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง