🚩 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
📣
ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย
🔹 กิจกรรมรักษ์ภาษา ท้าโควิด
พิสูจน์ความเข้มแข็งทางภาษาโดยการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการอ่านคำไทย เขียนคำไทย และการใช้คำในภาษาไทย
🔹 กิจกรรมประกวดการแต่งกาย เลียนแบบตัวละครในวรรณคดีในหัวข้อ “เมื่อเราเป็นตัวละครในวรรณคดี”
🔹 กิจกรรมทำแบบทดสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
🔹 กิจกรรมประกวดคำขวัญ หัวข้อ “เด็กไทยยุคใหม่รู้ค่าภาษาไทย รู้จักใช้อย่างถูกต้อง”

📣 นักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษารายละเอียดจากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด

http://shorturl.at/lmcjx