เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
งานการเงิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอแจ้งแนวทางการรับใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียน ตอบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินฯ https://forms.gle/FqES3mdw99exYQXG7 และสามารถรับใบเสร็จรับเงิน หลังจากชำระเงินแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ตามช่วงเวลาที่กำหนดดังนี้
1. ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 รับได้ในวันพุธช่วงเวลา 9.00 – 12.00 น.
2. ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 รับได้ในวันพุธช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.
3. สำหรับผู้ปกครอง หรือนักเรียนที่ยังไม่ประสงค์รับใบเสร็จรับเงินตัวจริง สามารถมาติดต่อรับอีกครั้งเมื่อนักเรียนเปิดเรียนได้ตามปกติ

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
งานการเงิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย