เรียน ท่านผู้ปกครองระดับ ม. ต้น
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ระดับ ม. ต้น
เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นกำหนดการรับวัคซีนเข็ม 2 จากทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ. เด็ก) ของนักเรียนระดับ ม.ต้น ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีกำหนดการดังนี้
💉เวลา 08.30 – 09.30 น. นักเรียนชั้น ม.1
💉เวลา 09.30 – 10.30 น. นักเรียนชั้น ม.2
💉เวลา 10.30 – 11.30 น. นักเรียนชั้น ม.3
✅โปรดมาก่อนเวลา 30 นาที
✅ อนุญาตให้นักเรียนเข้าโรงเรียนได้ตั้งแต่เวลา 07.45 น. เป็นต้นไป

ในการนี้ ทางโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองดังต่อไปนี้
1. เอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้ารับวัคซีน ประกอบด้วย
1.1 บัตรประชาชนนักเรียน
1.2 เอกสารใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (เป็นเอกสารชุดใหม่)***
1.3 แบบสำรวจและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน covid-19 (เป็นเอกสารชุดใหม่)***

*** ขอความอนุเคราะห์ใช้เอกสารชุดใหม่ที่ทางโรงเรียนส่งมาพร้อมประกาศ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนรบกวนผู้ปกครองเตรียมเอกสารมาจากบ้านให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการรับวัคซีน ทางโรงเรียนไม่สะดวกในการพิมพ์เอกสารให้เนื่องจากไม่มีที่ตั้ง Printer เพื่อรองรับบริการในส่วนนี้นะคะ
2. ปากกาสีน้ำเงิน
3. ท่านผู้ปกครองสามารถพักคอย เพื่อรอรับบุตรหลาน ได้บริเวณใต้อาคาร 7 (อาคารใหม่ อาคารหลังสีชมพู) ถนนต้นไม้ และใต้อาคาร 3
4. โรงเรียนมีสถานที่สำหรับจอดรถบริเวณใต้ทางด่วน แต่เป็นพื้นที่จำกัด เนื่องจากต้องขอสงวนพื้นที่ให้กับบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนแนะนำผู้ปกครองใช้บริการรถสาธารณะ และขออภัยในความไม่สะดวก

❌❌ ขอความกรุณา งดจอดรถริมถนนด้านข้างโรงเรียน ❌❌