ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18–19 ธันวาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom