📣📣นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามารถตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564  ผ่านระบบ SGS (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง) ได้ระหว่างวันที่ 8-22 เมษายน 2565 โดยใช้ เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก) และเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของนักเรียน เป็น Username และ Password ได้ที่เว็บไซต์ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx
👉 งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 👈