นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูกันต์ฤทัย แสงทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 3