ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอประกาศเปิดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน (on-site) ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ด้วยรูปแบบการสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบ่งเลขที่คี่-เลขที่คู่ แบบสลับวันเรียนตามตารางการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน (on-site) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ฉบับนี้ หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ : นักเรียนกลุ่มเลขที่ที่ไม่มีตารางเข้าเรียน on-site ที่โรงเรียน ให้เข้าเรียน online ตามแนวทางที่ครูผู้สอนกำหนด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน (on-site) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔