โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศเปิดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ระหว่างวันที่ 1 – 11 มีนาคม 2564 ด้วยรูปแบบการสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบ่งเลขที่คี่-เลขที่คู่ แบบสลับวันเรียนตามตารางการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน (on-site) วันที่ 1 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ฉบับ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) ฉบับนี้
หมายเหตุ : นักเรียนกลุ่มเลขที่ที่ไม่มีตารางเข้าเรียน on-site ที่โรงเรียน ให้เข้าเรียน online ตามแนวทางที่ครูผู้สอนกำหนด