ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองอย่างเป็นทางการ พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ผ่านคุณครูที่ปรึกษา ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564