หมายเหตุ:
– นักเรียนกลุ่มเลขที่ที่ไม่มีตารางเข้าเรียน on-site ที่โรงเรียน ให้เข้าเรียน online ตามแนวทางที่ครูผู้สอนกำหนด
– ใช้ตารางเรียนตามปกติ เวลาเรียนคาบละ 50 นาที
– วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคนร่วมพิธีอำลาอาลัยและปัจฉิมนิเทศที่โรงเรียน