ตารางสอบปลายภาค 2-2563 ม.1-3
ตารางสอบปลายภาค 2-2563 ม.4
ตารางสอบปลายภาค 2-2563 ม.5
ห้องสอบ ม.1 – ม.3 (ปลายภาค 2-2563)
ห้องสอบ ม.4 – ม.5 (ปลายภาค 2-2563)