ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ทำแบบประเมิน “การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการรับสมัครนักเรียนในครั้งต่อไป

คลิกที่ลิงก์ หรือ รูปภาพ เพื่อทำแบบประเมิน
🌎 shorturl.at/qsyFJ