🔷 ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.
***จำนวนผู้สมัคร (ที่ผ่านการตรวจหลักฐาน) ยังไม่รวมผู้ที่ส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์***
🌎 รายงานยอดผู้สมัครออนไลน์ https://admission.samsenwit.ac.th/report/