Skip to main content

โครงการ พสวท. ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 กำหนดการสอบ และแนวปฏิบัติในการเข้าสอบ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564

โครงการ พสวท. ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

ศูนย์ พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศผลการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบ คลิกที่นี่