Skip to main content

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอโครงงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565

แนวปฏิบัติการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันสอบ : วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565

แนวปฏิบัติการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันสอบ : วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 

🔵 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

🔵 แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัส-SARS-CoV-2