📌 ประกาศ

🔹 เรียกสำรอง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ครั้งที่ 1

🔹เรียกสำรอง ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ครั้งที่ 1

📌 เอกสารดาวน์โหลด

🔹 ใบมอบตัว

🔹 แบบฟอร์มผลการตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

🔹 หนังสือขอผ่อนผันเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน ม.1