แนวปฏิบัติการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันสอบ : วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 

🔵 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

🔵 แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัส-SARS-CoV-2