สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และศูนย์พัฒนาวิชาการดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอเชิญชวนข้าราชการครู เข้ารับการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ในวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

โดยรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๐๐ คน ข้าราชการครูที่สนใจเข้ารับการอบรมสามารถกรอกแบบตอบรับร่วมงานได้ที่ google form ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyS1rt2dFt7HNd7H0cDhwk5Dj9t80_nkykFO42l2VBh_OiBg/viewform หรือ สแกน QR Code ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ และเข้าไลน์กลุ่มครูเครือข่ายโลกและดาราศาสตร์ ดังแนบ

.

ผู้ประสานงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  โทร. 096-979-4541
นางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์ โทร064-882-4489
นางสาวสุภาวดี  คำนาดี โทร 089-922-8599

ศูนย์พัฒนาวิชาการดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล โทร 082-980-5999