🚩 ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
🚩 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 (5 มิถุนายน 2565) **แก้ไขเฉพาะห้อง ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4, ม.4/17, ม.5/3, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/9 และ ม.5/17

📌 ตารางเรียนดังกล่าว ระบุเวลาเรียน คาบละ 50 นาที แต่ช่วงเปิดภาคเรียนใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เลขที่คี่ และเลขที่คู่สลับวันเรียนแบบ on-site และ online ใช้เวลาเรียนคาบละ 40 นาที

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.1

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.2

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.3

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.4

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.5

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.6

✏️ ตารางเรียนคาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

✏️ ตารางเรียนวันเสาร์ เริ่มวันที่ 11 มิถุนายน 2565 (อัพเดท วันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

🚩 ตารางเวลาเรียน แบบ on-site สลับ online คาบละ 40 นาที