26 มิถุนายน 2565  ➡️  วั น ต่ อ ต้ า น  ย า เ ส พ ติ ด โ ล ก 
.
🚩งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
📣📣ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรม “ตอบคำถามออนไลน์ ประลองคิด พิชิตคำถามยาเสพติด” ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565 ทางลิงก์ https://forms.gle/ttHpzuzWA6d69NjS9 หรือ scan QR Code ดังแนบ
💛ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตอบคำถาม วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2565
💙ผู้ที่ตอบคำถามผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรกิจกรรม
.
❤️❤️ลูกสามเสนฯ ที่น่ารัก ม า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม กั น เ ย อ ะ ๆ น ะ❤️❤️