🚩 ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1–ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  [ปกติ]   [EP]

🚩 ตารางเรียน คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) และตารางเรียนวันเสาร์  โครงการห้องเรียนพิเศษ
✏️ คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10)  เริ่มเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
✏️ วันเสาร์  เริ่มเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2566

🚩 กำหนดการ ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมเลือก และโครงงานการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

🚩ตารางเรียน โครงการเสริมประสบการณ์เรียนรู้ช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนปกติและ EIS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566