🚩 ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 12
📥 ประกาศเรียกสำรอง ม.4 – EP
📥 ประกาศเรียกสำรอง ม.4 – DPSTE

📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ (คลิกที่ภาพ⬇️) ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป

📌📌 ให้นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว  ดาวน์โหลดเอกสาร (คลิกที่นี่) และเตรียมหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด พร้อมผู้ปกครองมามอบตัว ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องบัวชมพู อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป