Skip to main content

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ครั้งที่ 8 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566)

🚩 ประกาศเรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนปกติ ครั้งที่ 8
      📥 ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ

📌 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ (คลิกที่ภาพ⬇️) ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป

รายานตัว

📌📌 ให้นักเรียนที่รายงานตัวแล้ว  ดาวน์โหลดเอกสาร (คลิกที่นี่) และเตรียมหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด พร้อมผู้ปกครองมามอบตัว ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องบัวชมพู อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไป