กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน วันที่ 2-16 พฤศจิกายน 2566