📣📣 ผู้เข้าสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ที่มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก/มีประวัติใกล้ชิด/สัมผัสโดยตรง/มีบุุคคลในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อ)

📌 ขอความกรุณาแจ้งทางโรงเรียนเพื่อดำเนินการแยกห้องสอบสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ผ่านช่องทางต่าง ๆ (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ดังนี้

🔹 หมายเลขโทรศัพท์ 📞 0-2279-1992 ต่อ 138
🔹 หมายเลขโทรศัพท์ 📱 08-3475-4272
🔹 กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ “แบบสอบถามความเสี่ยง COVID-19 เพื่อจัดห้องสอบกรณีพิเศษ” หรือสแกน QR Code ดังแนบ

📌 โปรดแจ้งภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 15.00 น.
🌎 https://www.samsenwit.ac.th/?p=7515

แบบสอบถามความเสี่ยง COVID-19 เพื่อจัดห้องสอบกรณีพิเศษ
QR Code แบบสอบถามความเสี่ยง COVID-19 เพื่อจัดห้องสอบกรณีพิเศษ