ขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วิธีการเข้าถึง Link เชิญชั้นเรียนออนไลน์
1. ไปที่ http://apps.samsenwit.ac.th/vichakarn/online (หรือเข้าผ่าน www.samsenwit.ac.th ในเมนู “สำหรับนักเรียน” จากนั้นกด “ดูห้องเรียนออนไลน์”)
2. เลือกห้องเรียนของตนเอง จากนั้นกดค้นหา
3. กดปุ่ม Join Class ให้ครบทุกวิชาเพื่อเข้าชั้นเรียนที่นักเรียนลงทะเบียนเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย