คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Student Care สำหรับผู้ปกครอง เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของนักเรียนในการเข้าเรียน (เริ่มใช้งาน 1 กันยายน 2564)