เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนศึกษา Timeline การฉีดวัคซีนแก่นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตามเอกสารดังแนบ

สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (sinopharm) หรือไฟเซอร์ (pfizer) โปรดดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ (ยินยอม) ในการฉีดวัคซีนจากลิงก์ดังแนบพร้อมกรอกข้อมูลในเอกสาร (ผู้ปกครองเป็นผู้ลงชื่อยินยอม) และส่งเอกสารโดยอัพโหลดในลิงก์ส่งเอกสารที่กำหนด ภายในวันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

พูดคุยประเด็น “ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก”
บรรยายโดย รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2279-1992, 0-2279-2429, 0-2279-7124 ต่อ 105 (กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)
e-mail: student001@samsenwit.ac.th