เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม

ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้น ในการนี้ ทางโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอส่งหนังสือแจ้งรายละเอียด พร้อมขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และขั้นตอนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับนักเรียน โครงการ “VACC 2 School” (ตามเอกสารดังแนบ)
ทั้งนี้ ในการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 จะต้องมีเอกสารยืนยันการเป็นนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย แต่เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ยังไม่มี “บัตรประจำตัวนักเรียน” ทางโรงเรียนจึงได้จัดส่งเอกสาร “หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน” (ตามเอกสารดังแนบ) ไปทางอีเมลของนักเรียน (..@samsenwit.ac.th) ขอให้ท่านพิมพ์ “หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน” นี้เพื่อใช้แทน “บัตรประจำตัวนักเรียน” ในวันที่เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม
ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนให้ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนจาก เอกสารต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับวัคซีน

📍 ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ https://goo.gl/maps/BLFUmHPtiT6ok33f9