งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ เปิดระบบ SGS (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง) เพื่อตรวจสอบผลการเรียน ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยใช้ เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก) และเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของนักเรียน เป็น Username และ Password ทางเว็บไซต์ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx