โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนขอความร่วมมือครู นักเรียน ผู้ปกครอง ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน และผู้อื่นที่ต้องใช้พื้นที่ร่วมกันในสถานศึกษา ดังนี้