Skip to main content

คำแนะนำการฉีดวัคซีน และแบบบันทึกอาการไม่พึงประสงค์ การฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ม.1-ม.3 ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เรียน ผู้ปกครอง ม.1- ม.3
เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีน และ link เพื่อลงบันทึกอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน “ไฟเซอร์” ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ตามที่ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 รับวัคซีนไฟเซอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) นั้น
ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำการฉีดวัคซีน และ link แบบบันทึกอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน “ไฟเซอร์” เพื่อลงอาการไม่พึงประสงค์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ตามเอกสารดังแนบ)

🌐 คำแนะนำการฉีดวัคซีน https://drive.google.com/…/1sUVKo9s6iy3APcQV6Cx…/view…

🌐 แบบบันทึกอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน https://rebrand.ly/aefi-diy
🔹 โปรดทำแบบบันทึกทุกวันจนครบ 7 วัน หากวันไหนไม่มีอาการ ระบุ “ไม่มี”
🔹 หลังจาก 7 วัน ให้นักเรียนทำเมื่อ
รู้สึกมีอาการผิดปกติ โดยเฉพาะอาการใจสั่น แน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย
วันที่ 14, วันที่ 21 หลังวันฉีดวัคซีน

https://rebrand.ly/aefi-diy

การฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” สำหรับนักเรียน ม.1-3 (8 ต.ค. 64) โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

เรียน ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง แจ้งขั้นตอนในการเข้ารับวัคซีน “ไฟเซอร์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ให้นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์ จากทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ. เด็ก) ในการนี้ทางโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอส่งเอกสารดังต่อไปนี้
    1. หนังสือแจ้งรายละเอียด
    2. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์
    3. ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน covid-19 (ไฟล์ภาพและไฟล์ PDF)
    4. แบบสำรวจและยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน covid-19 (ไฟล์ภาพและไฟล์ PDF)
ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองและนักเรียนให้ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ จากเอกสารข้างต้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับวัคซีน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564  ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

หมายเหตุ:
เอกสารลำดับที่ 3 และ 4 ผู้ปกครองจะต้องพิมพ์และลงนามเพื่อให้นักเรียนนำมาในวันเข้ารับวัคซีน

🌐 ดาวน์โหลดเอกสาร .pdf 👇