Skip to main content

ประกาศการจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 ปีการศึกษา 2565

🚩 ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565

🔵 แนวปฏิบัติการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
📑 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 (ฉบับปรับปรุง 10 มิ.ย. 2565)  

🔵 แนวปฏิบัติการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
📑 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 (ฉบับปรับปรุง 17 มิ.ย. 2565)
 **แก้ไขเฉพาะ ม. 3/6, ม. 3/10, ม. 3/11

 

 

 

 

.

.

🚩 ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2565

📑 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 (ฉบับปรับปรุง 17 มิ.ย. 2565) **แก้ไขเฉพาะ ม. 5/5

📑รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 (ฉบับปรับปรุง 27 มิ.ย. 2565) **แก้ไขเฉพาะ ม. 6/10

 

 

 

ประกาศการจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง 10 มิ.ย. 2565)

🚩 ประกาศการจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

📌 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
🔵 แนวปฏิบัติการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
🔵 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 (ฉบับปรับปรุง 10 มิ.ย. 2565) 

📌 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
🔵 แนวปฏิบัติการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
🔵 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 (ฉบับปรับปรุง 10 มิ.ย. 2565)

 

 

 

 

 

 

ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อัพเดต วันที่ 5 มิถุนายน 2565) **แก้ไขเฉพาะห้อง ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4, ม.4/17, ม.5/3, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/9 และ ม.5/17

🚩 ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
🚩 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 (5 มิถุนายน 2565) **แก้ไขเฉพาะห้อง ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4, ม.4/17, ม.5/3, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/9 และ ม.5/17

📌 ตารางเรียนดังกล่าว ระบุเวลาเรียน คาบละ 50 นาที แต่ช่วงเปิดภาคเรียนใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เลขที่คี่ และเลขที่คู่สลับวันเรียนแบบ on-site และ online ใช้เวลาเรียนคาบละ 40 นาที

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.1

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.2

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.3

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.4

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.5

🔵 ตารางเรียนนักเรียน 1/2565 – ม.6

✏️ ตารางเรียนคาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

✏️ ตารางเรียนวันเสาร์ เริ่มวันที่ 11 มิถุนายน 2565 (อัพเดท วันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

🚩 ตารางเวลาเรียน แบบ on-site สลับ online คาบละ 40 นาที