Skip to main content

รายชื่อนักเรียน และตารางเรียน ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2564 **รายชื่อนักเรียน อัปเดต ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64**

🚩 รายชื่อนักเรียนและตารางเรียน
**รายชื่อนักเรียน อัปเดต ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64**
🔹 รายชื่อนักเรียน – ตารางเรียน ม.1 / 2564
🔹 รายชื่อนักเรียน – ตารางเรียน ม.2 / 2564
🔹 รายชื่อนักเรียน – ตารางเรียน ม.3 / 2564

🔹 รายชื่อนักเรียน – ตารางเรียน ม.4 / 2564
🔹 รายชื่อนักเรียน – ตารางเรียน ม.5 / 2564
🔹 รายชื่อนักเรียน – ตารางเรียน ม.6 / 2564

🚩 ตารางเรียนคาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) และตารางเรียนวันเสาร์ ห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564

การลงทะเบียนวิชาเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ห้องที่ต้องลงทะเบียน
นักเรียน ม.1 ห้อง 3-12
นักเรียน ม.4 ห้อง 1-4, 9-10

กำหนดการลงทะเบียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 19.00น. เป็นต้นไป

ในวันที่ 8-9 มิ.ย. 64 ขอให้นักเรียนทดลอง Login เข้าระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เข้าระบบ : http://apps.samsenwit.ac.th/vichakarn/elective

คู่มือการลงทะเบียนวิชาเลือกสำหรับนักเรียน
และรายวิชาที่เปิด