Skip to main content

ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566)

🚩 ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566

🚩 ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
🔵 รายชื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

.

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อัปเดต ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565)

   โดย งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ