คณะผู้บริหารโรงเรียน
นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
นายมาลุต ชาบำเหน็จ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายพิริยพงศ์ เตชะศิริยืนยง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
นายพรชัย ธนปารมีกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นายกฤษณ์ วัฒนาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน