คณะผู้บริหารโรงเรียน
นายประจวบ อินทรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
นายมาลุต ชาบำเหน็จ
รองผู้อำนวยการกำกับดูแลสำนักงานผู้อำนวยการ
นายกฤษณ์ วัฒนาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวสุธาสินี พลอยขาว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวจินต์จุฑา พรหมรักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป

2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน

4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ

5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ

6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ

7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์