คณะผู้บริหารโรงเรียน
นายประจวบ อินทรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
นายมาลุต ชาบำเหน็จ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายพรชัย ธนปารมีกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์
นายกฤษณ์ วัฒนาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารทั่วไป

อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป

2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน

4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ

5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ

6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ

7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์