📣ประชาสัมพันธ์ ท ด ล อ ง Login ร ะ บ บ วิ ช า เ ลื อ ก
.
🚩ให้นักเรียนห้องดังต่อไปนี้ ทดลอง Login ระบบวิชาเลือก ทาง https://www.samsenwit.ac.th/elective/
🔹️ม.2 ห้อง 3-12
🔹️ม.3 ห้อง 3-12
🔹️ม.5 ห้อง 1-4, 9-10
🔹️ม.6 ห้อง 1-17
✅️ กรณีเข้าระบบแล้ว ขึ้นข้อความ “นักเรียนผู้ใช้” ถือว่าเรียบร้อยสามารถเข้าระบบได้
❎️ กรณีเข้าระบบแล้ว ขึ้นข้อความ “ไม่พบข้อมูล” ให้นักเรียนแจ้งปัญหาผ่านแบบฟอร์มในระบบ
.
📌สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง