🚩 ประชาสัมพันธ์จาก กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📣 ด้วยเว็บไซต์ www.mathiphic.com ได้จัดโครงการแข่งขันทดสอบความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ รายวิชา Pre-test PAT3 ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบวิชา TPAT3 และประเมินศักยภาพของตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะและสาขาในระดับอุดมศึกษา
 
🔷นักเรียนระดับ ม.ปลาย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดการสอบเพิ่มเติมได้ที่ ครูสยาม หมวกอิ่ม หรือ ครูโชคชัย ปลอดจินดา ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 2 ชั้น 3