งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ประกาศผลการประกวดภาพวาดดิจิทัลอาร์ต หัวข้อ “ลูกสามเสน ห่างไกลยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565