เรียน ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง แจ้งขั้นตอนในการเข้ารับวัคซีน “ไฟเซอร์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ให้นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์ จากทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ. เด็ก) ในการนี้ทางโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอส่งเอกสารดังต่อไปนี้
    1. หนังสือแจ้งรายละเอียด
    2. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์
    3. ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน covid-19 (ไฟล์ภาพและไฟล์ PDF)
    4. แบบสำรวจและยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน covid-19 (ไฟล์ภาพและไฟล์ PDF)
ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองและนักเรียนให้ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ จากเอกสารข้างต้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับวัคซีน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564  ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

หมายเหตุ:
เอกสารลำดับที่ 3 และ 4 ผู้ปกครองจะต้องพิมพ์และลงนามเพื่อให้นักเรียนนำมาในวันเข้ารับวัคซีน

🌐 ดาวน์โหลดเอกสาร .pdf 👇