Skip to main content

ตารางเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 (ม.4/8 อัปเดต วันที่ 18 พ.ค. 2566)

🚩 ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1–ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256618

      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [ปกติ]   [EP]
      🔵 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  [ปกติ]   [EP]

🚩 ตารางเรียน คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10) และตารางเรียนวันเสาร์  โครงการห้องเรียนพิเศษ
✏️ คาบนอกเวลาเรียนปกติ (คาบ 9-10)  เริ่มเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
✏️ วันเสาร์  เริ่มเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2566

🚩 กำหนดการ ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมเลือก และโครงงานการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

🚩ตารางเรียน โครงการเสริมประสบการณ์เรียนรู้ช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนปกติและ EIS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ม.1 (2/2563)
ตารางเรียน ม.2 (2/2563)
ตารางเรียน ม.3 (2/2563)
ตารางเรียน ม.4 (2/2563)
ตารางเรียน ม.5 (2/2563)
ตารางเรียน ม.6 (2/2563)

ตารางเรียนชดเชย ม.4 – ม.6 (กรณีการฝึก นศท.) 2/2563

หมายเหตุ: ตารางเรียน (ฉบับแก้ไข 7 ธ.ค. 2563)
เฉพาะห้อง ม.1/2, ม.3/5, ม.4/2, ม.5/2, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/7, ม.5/8 และ ม.6/7
เริ่มใช้วันที่ 14 ธันวาคม 2563